Mr J.C. de Goeij - Qui mandat solvi, ipse videtur solvere

Klachtenregeling

begripsomschrijving * doelstellingen * informeren van de cliënt * de interne klachtenprocedure *registratie en classificatie van de klacht * verantwoordelijkheden * analyse van de klachten *
intern bespreken * preventieve actie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Klacht
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door mr J.C. de Goeij, door of namens cliënt kenbaar gemaakt.

Klager

De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure

De door mr J.C. de Goeij gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling

Dit document,zijnde de schriftelijke weergave van de door mr J.C.de Goeij gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris

De persoon, niet zijnde mr J.C.de Goeij, aan wie de behandeling van de klacht wordt overgedragen,te weten of mevrouw mr L.B.Vellenga-van Nieuwkerk,advocaat en procureur te Alkmaar, Pater Schiphorststraat 37, 1827 NK Alkmaar, tel:072-5648640, fax: 072-5643249.
of mr D.M.van Lieshout,advocaat en procureur te Utrecht,Lid van het College van Afgevaardigden, Croeselaan 126, 3508 SB Utrecht,tel:030-2949748,fax 030-2948416.

2.DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3.INFORMEREN VAN DE CLIËNT

Mr J.C.de Goeij informeert de cliënt bij het eerste kontakt mondeling op het bestaan van deze interne klachtenregeling.

Indien een cliënt een klacht heeft,verzoekt mr J.C.de Goeij de cliënt zijn/haar klacht op schrift te zetten en bij voornoemde klachtenfunctionaris in te dienen.

4. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE

 1. mr J.C.de Goeij probeert na indiening van een klacht samen met de klager tot een oplossing te komen,al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
 2. Mr J.C.de Goeij respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 3. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 4. De beslissing op de klacht wordt aan de klager schriftelijk medegedeeld.

5.REGISTRATIE EN CLASSIFICATIE VAN DE KLACHT

 1. de klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht;
 2. de klacht wordt geclassificeerd naar de wijze van indiening
  1. mondeling
  2. schriftelijk
  *naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
  1. klachten over werkwijze van / bejegening door mr J.C.de Goeij;
  2. klachten over juridisch-inhoudelijke aspekten van de dienstverlening;
  3. klachten over financiële aspekten van de dienstverlening;
  4. klachten over de praktijkvoering in het algemeen.
 3. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld,bevestigt de klachtenfunctionaris dit schriftelijk aan de klager.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. mr J.C.de Goeij en de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten;
 2. mr J.C.de Goeij houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht;
 3. de klacht dient binnen 4 weken schriftelijk door mr J.C.de Goeij afgehandeld te zijn;
 4. de klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager;
 5. de klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

7. ANALYSE VAN DE KLACHTEN

 1. de klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit;
 2. de klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse;
 3. de klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten,alsmede ter verbetering van procedures.

8. PREVENTIEVE ACTIE

Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachten functionaris beslist mr J.C.de Goeij over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

9.INGANGSDATUM KLACHTENREGELING

Deze klachtenregeling is van kracht vanaf 1 januari 2007.